pad

Avalokiteshvara Forms Gallery

Khasarpana Lokeshvara
B/W Padmapani Lokeshvara
Vajranatha Lokeshvara (Acrylic)
Harivahana Lokeshvara
Sristhikanta Lokeshvara
Padma Nrityanath Lokeshvara
Hari Hari Hari Vahana Lokeshvara
B/W Chintamani Lokeshvara
Red Padmapani Lokeshvara
Chintamani Lokeshvara
White Padmapani Lokeshvara
pad