pad

Buddhist Gods Gallery

B/W Shakyamuni Buddha
B/W Kubera
Maitreya Buddha
Chintamani Lokeshvara
Khasarpana Lokeshvara
Death of King Dharmaketu
Sristhikanta Lokeshvara
Manjushri With Consorts And Deities
Hari Hari Hari Vahana Lokeshvara
Vajradhara and Consort
pad