pad

New Newar Prints 2018 Gallery

Samvara & Vajravarahi
Naga and Nagini
Annapurna Devi
Seated Ardhanarishvara
Mahavidya Bhairavi (Sepia)
Chandamaharoshana
Mahavidya Tripura Sundari
Tripura Sundari on Mahavidya Throne
Mahakali Enthroned
White Ganapati
Mahavidya Dhumavati
Mahavidya Bagalamukhi
Tripura Bhairavi
Kalaratri
pad